Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde 2015 yılında kurulan Teknoloji Transfer Ofisi bilimsel ve teknolojik bilgiye ulaşmaya aracılık etmek, teknolojik bilgi üretmek, üretilen bilginin ticarileştirilmesini sağlamak ve teknoloji transferini ve girişimciliğini desteklemek amacıyla olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.

Başta NKÜTEK firmaları olmak üzere, özel sektörün NKÜ bilgi birikimi ve teknolojik altyapısından faydalanmasını sağlamaktadır.

Tüm hizmetlerini özel sektör standartlarında ve hızında sunan NKÜTEK Teknoloji Transfer Ofisi, fikrin oluşumundan ticarileşme sürecine kadar tüm aşamalarda farklı uzmanlıklardaki birimleriyle akademisyenlerin yanında yer almaktadır. Tüm bunların yanında sanayinin ihtiyaçlarına yönelik taleplere akademik çözümler bulurken, üniversitede geliştirilen Ar-Ge çalışmalarını da sanayiye yönlendirmektedir.

Üniversite ve sanayiye hizmet için kurulan, şirketlerin teknolojik rekabet edebilirliğini arttırabilmek ve toplumun her kademesindeki bireyleri daha yenilikçi, daha girişimci kılabilmek amacıyla çalışan NKÜTEK Teknoloji Transfer Ofisinin sunduğu hizmetleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Farkındalık ve Eğitim Hizmetleri

Akademisyenlerimize, N.K.Ü. Teknopark A.Ş. bünyesinde yer alan firmalara ve sanayiye Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyetleri için ihtiyaç duydukları finansman ve risk sermayesi bulunması konusunda destek sağlanması

NKÜTEK Teknoloji Transfer Ofisi uzmanlarının alacağı eğitimlerin koordinasyonunun sağlanması ve sürecin yönetiminin üstlenilmesi

Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarının duyurulması ve hedef kitleye ulaştırılması

Ar-Ge Merkezi Kurulum Hizmetleri

Firmaların Ar-Ge Merkezleri hakkında bilgilendirilmesi

Ar-Ge merkezi ön fizibilite raporu ile firmaların Ar-Ge merkezi olma kriterlerine uygunluğunun tespit edilip firmanın yeterli alt yapıya sahip olması durumunda Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na yapacakları başvurunun yönetilmesi

Proje Destek Hizmetleri

Akademisyenlerin veya firmaların başvuru yapabilecekleri uygun destek programlarına yönlendirilerek destek başvuru dosyalarının hazırlanması konusunda destek verilmesi ve başvuru dosyasının destek sağlayıcısının aradığı şartlara uygun hale getirilmesi konusunda yardımcı olunması

Firmaların başvuru yapacakları Ar-Ge projesi konusunda alanında uzman akademisyenlerden danışmanlık hizmeti almalarını sağlamak ve akademisyenleri sanayi ile ortak proje gerçekleştirme konusunda teşvik etmek.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Hizmetleri

Üniversite- sanayi iş birliğinin geliştirilmesi için yeni yöntemler, araçlar, yapılar ve platformlar oluşturulmasını ve/veya bu platformların oluşturulmasına destek verilmesi

Akademisyenlerin fikir aşamasındaki proje ya da Ar-Ge çalışmalarının doğru ve hızlı bir şekilde sanayiye yönlendirilmesinin sağlanması

Firmaları konusunda uzman akademisyenlerle buluşturarak ihtiyaçları olan projelerin öz kaynak ya da destek programlarıyla gerçekleştirilmesinin sağlanması

İşbirliği aşamasında proje teklif dosyasının hazırlanması, sözleşme yönetimi, hukuki danışmanlık, mali konuların takibi, kamu ihale süreç takibi ve idari süreçlerin yönetiminin yapılması

Sektörel organizasyonlar düzenleyerek akademisyenler, Ar-Ge merkezleri ve sanayicilerin bir araya getirilmesi

Üniversite kaynaklarının en verimli şekilde kullanımını sağlamak amacıyla üniversite-sanayi işbirliği kapasite/ihtiyaç analizinin yapılması

 

Üniversite-Sanayi İş Birliği Kapsamında Ar-Ge ve Yenilik Projeleri İş Akışına Buradan Ulaşabilirsiniz

Fikri Haklar Hizmetleri

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları yönetimi ve lisanslama konularında bilinç oluşturmak amacıyla eğitimler düzenlenmesi
Üniversitemizde üretilen teknolojinin/ürünün Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması ve ticarileştirme aşamalarında hizmet verilmesi
Üniversitemizde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda yapılan tüm eski, güncel ve gelecek çalışmaların tek bir merkezde toplanarak takip edilmesi ve düzenli olarak güncellenmesinin sağlanması
NKÜTEK A.Ş. bünyesinde yer alan girişimcilerimizin fikirlerinin koruma kapsamlarının belirlenmesi ve ticarileştirme faaliyetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması konusunda destek verilmesi
N.K.Ü.’nün sanayi ile birlikte geliştirdiği ortak projelerin sözleşmeleri, genel işbirliği protokolleri kapsamında fikri mülkiyet konuları ile ilgili hizmet verilmesi
Buluşların sanayiye lisanslanabilmesi amacıyla teklif oluşturulması, sanayi kuruluşlarıyla görüşmeler yapmak ve teklif sunma gibi hizmetler verilmesi

Ticarileşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Seçilmiş alanlardaki ulusal ve uluslararası sektör lideri firmaların N.K.Ü.  Teknopark A.Ş. bünyesinde yer almasına yönelik süreçlerinin takip edilmesi
N.K.Ü. Teknopark A.Ş.’de yer almak isteyen firmalara ve girişimcilere (Ön Kuluçka Aşaması, Kuluçka Aşaması, Şirket Aşaması)  teknopark yapısı, başvuru süreçleri, TGB yasası, sunulan altyapı ve üstyapı hizmetleri gibi konularda bilgi sağlanması süreçlerinin yürütülmesi
Teknoloji tabanlı projeler geliştirilmesi ve projelerin ticarileştirilmesi için teşvik ve destekler sağlanması
NKÜ akademisyen ve öğrencilerin girişimcilik konusunda bilgi sahibi olmalarının sağlanması, üniversitemizde girişimcilik kültürünün artırılması ve yaygınlaştırılması
Girişimcilere kendilerini ve girişimlerini gerçekleyebilecekleri, iş fikir ve şirketlerini hayata geçirebilecekleri program, platform ve fiziksel alt yapının sağlanması
Girişimcilerin teknoloji tabanlı projelerini en iyi şekilde geliştirebilmeleri için danışmanlık hizmetlerinin sunulması
Girişimciler için eğitim programları, mentörlük ve danışmanlık süreçlerinin takip edilmesi