Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezleri Bilgileri

T.N.K.Ü.
Bünyesinde Yer Alan Bazı Araştırma ve Uygulama Merkezleri Bilgileri

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (NABİLTEM)

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (NABİLTEM) Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan araştırmacılara ve çeşitli sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu analizlerde yardımcı olmak üzere 2012 yılında faaliyete geçmiş bir birimdir. Merkezimizde farklı bilimsel alanlarda analiz yapılan toplam 10 adet laboratuvar  Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı yerleşkesindeki Merkezi derslikler binasının
C bloğunda bulunmaktadır. 

DPT tarafından sağlanan destekle kurulan ve uluslararası kriterlere uygun analizleri gerçekleştirmek üzere yapılandırılması planlanan NABİLTEM, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin ulusal ve uluslararası proje yürütme potansiyelini artırmayı; sanayi, özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları analiz ve ölçüm isteklerini karşılamayı amaçlamaktadır.

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

(NKÜKAM)

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı; adaylara iş dünyasını tanıtıcı bilgiler sunarak, her adayın piyasa nitelik ve gereklerine göre mesleki ve kişisel becerilerini artırabilmesi için faaliyet ve çalışmalar yürütmek, kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi için adaylara danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek, merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını  kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktır. 

 

Merkezin temel işlevlerinden birisi öğrenci/mezunlarımız ile iş dünyasındaki firmalarımız arasındaki iletişimi kurabilmektir. Bu çerçevede öğrenci/mezunlarımız “Aday Girişi”, firmalarımız “Firma Girişi”, hem öğrenci/mezunlarımız hem de firmalarımız
“TNKÜ Sanayi İşbirliği Projesi” ikonundan üye olabilirler. Böylece öğrenci/mezunlarımız kişisel ve mesleki bilgilerini paylaşabilmekte,firmalarımız da kendilerini tanıtabilmekte ve taleplerini duyurabilmektedirler.

Verimlilik Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

(NAVERGEM)

Verimlilik Geliştirme Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nin; genel çerçevede; eğitim/bilginin yaygınlaştırılması, proje
geliştirme ve proje uygulama, teknik destek/danışmanlık ve uluslararası
kuruluşlarla; işbirliği, proje, çalıştay vb. gibi faaliyetleri
gerçekleştirmesi hedeflenmiştir. NAVERGEM’in başlıca faaliyetleri aşağıda
özetlenmiştir.

 • Ülke, bölge ve sektör düzeyinde verimlilik artırma programları gerçekleştirmek ve projeler yürütmek
 • Verimliliği artırma ve temiz üretim için, yurt içinden ve yurt dışından ilgili kurum
  ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, verimlilik ve temiz üretimle ilgili alanlarda etkinlik gösteren kişi, kurum ve kuruluşlar arasında uluslararası ve yurt içi ağlar oluşturmak,
 • Ülke genelinde ve bölgesel bazda üniversite ve sanayi arasındaki özellikle verimlilik ekseninde verimlilik arttırma ve Ar-Ge çalışmaları ve işbirlikleri yürütmek, bu çalışmaların ve işbirliklerinin geliştirilmesini teşvik etmek ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak,
 • Bölgesel ve sektörel bazda sanayide enerji verimliliği ve üretimde verimlilik oranlarının tespit edilmesine yönelik saha araştırmaları ile mevcut durum analizi gerçekleştirmek, saha araştırmalarından elde edilen verileri istatistiksel olarak analiz etmek, elde edilen sonuçların bilimsel rapor formatında paylaşılmasını sağlamak ve sonuçları bilimsel toplantılarda sunmak, tartışmak ve konuya odaklanmayı artırmak, 
 • Bölgede sürdürülebilir üretim modelini teşvik etmek için, disiplinler arası bilgi ve deneyim aracılığıyla küresel toplum için ilgili paydaşlar ile yakın işbirliği içerisinde olmak ve teknik destek sağlamak, bölgesel kalkınmaya yönelik işbirlikleri ile iyi uygulamaları yaygınlaştırmak,
 • Bilimsel ve akademik bakış açısıyla, imalat sanayi işletmelerinde, verimlilik özelinde sorunların tespit edilmesine ve verimliliğin ve rekabetçiliğin arttırılması amacıyla çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlardan sağlanacak fonlarla eğitim, danışmanlık ve araştırma projeleri yürütmek, projelerden elde edilen sonuçları işletmelerle ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak ve bilimsel toplantılarda sunmak,
 • Enerji ve üretimde verimlilik çalışmalarının projelendirilmesi aşamasında sanayicilere ve üniversite personeline yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Verimlilik alanında başarılı uygulamalar gerçekleştirmiş işletmelerin temsilcilerinin tecrübelerini NKÜ’nün tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencileri ile paylaşmalarını sağlamak amacıyla toplantı ve çalıştaylar düzenlemek, 
 • Gerçekleştirilecek eğitim, danışmanlık ve araştırma projelerinde TNKÜ tam ve yarı zamanlı öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin aktif görev almasını sağlamak ve böylece sahip olunan teorik bilginin uygulamaya dönüştürülmesine ve
  öğrencilerin mezuniyet sonrasında istihdam imkânlarının geliştirilmesine katkı sağlamak.