Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (“Teknopark” veya “Veri Sorumlusu”) olarak faaliyetlerimizi sürdürürken yönettiğimiz kişisel verilere saygı duyuyor ve kişisel verilerin işlenmesinde öncelikli olarak özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını önemsiyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, bu aydınlatma metniyle kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizlere bilgi vermek ve onayınızı almak istiyoruz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Teknopark tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Teknopark sorumlu çalışanları tarafından fiili olarak, ikili görüşmeler ya da internet sitesi veya benzeri elektronik iletişim vasıtaları ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca, Teknopark ile aranızdaki hukuki ilişki devam ettiği müddetçe kişisel verileriniz güncellenerek işlenebilecek ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar, basılı ve/veya elektronik olarak saklanacaktır. Kişisel verilerinizin korunması, güvenliğinin sağlanması ve saklama gerekliliklerine uygunluğun devamı için her türlü teknik ve yönetimsel önlem alınacaktır.
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:
– Teknopark faaliyetleri ile ilgili yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi,
– Teknopark ve ilişki içerisinde olduğu gerçek veya tüzel kişiler ile gerektiği hallerde bilgi paylaşılması,
– Faaliyetlerin, Teknopark politikalarına ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi,
– Özlük dosyalarının hazırlanması
– İşe alım süreçlerinin yürütülmesi
– Sözleşmelerin kurulması,
– Kira ilişkisinin kurulması,
– Akademik proje faaliyetlerinin yapılması,
– Uluslararası ve ulusal projelerin yürütülmesi,
– Teknopark’ın yürütücüsü, ortağı olduğu veya Teknopark’ın ev sahipliğini yaptığı program, projelerin veya etkinliklerin gerçekleştirilmesi,
– Üniversiteler ile işbirliğinin sağlanması,
– Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması,
– Teknopark’ın işyeri salığı ve güvenliğinin korunması,
– Covid-19 virüsünün yayılmasının engellenmesi,
– Yetkili kuruluşlara ilgili mevzuatlar gereğince bilgi verilmesi.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde ilgili yasal hükümler ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; iş ortaklarına, proje ortaklarına, proje yatırımcılarına, akademisyenlere, mentorlara, proje katılımcılarına, hissedarlara, iştiraklere, faaliyetlerin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğinde hizmet aldığı şirketlere, destek hizmeti kuruluşlarına, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü başta olmak üzere üniversitelere ve diğer anlaşmalı kuruluşlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak işbirliği yapılan danışman ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına, kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

MADDE 8-
Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.
(2) Kişisel veriler;
a) 5. maddenin ikinci fıkrasında,
b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6. maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.
(3) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Bunula birlikte, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılması yukarıdaki 6. maddede belirtilen hallerden birinin varlığı ve KVKK’nın 9. maddesi uyarınca;
a. Yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması,
b. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurumun izninin bulunması hallerine bağlıdır.
Yurtdışına aktarım; Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurumca belirlenerek ilan edilir. Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurumun izniyle yurt dışına aktarılabilir. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, bu metnin ilk bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Teknopark’ın sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını tam olarak ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanır. Belirtilen bu nedenle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde tanımlanan kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında, bu metnin ilk iki maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
MADDE 5– (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
MADDE 6– (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen haklarınız bulunmaktadır:
– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
– KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin otomatik işlemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı ve yazılı olarak aşağıda belirtilen posta, faks veya kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Teknopark’ a ilişkin talepleriniz için iletişim adreslerimiz aşağıdaki şekildedir:
Adres: Silahtarağa Mah. Üniversite 1. Sk. No:13/1 Çorlu / TEKİRDAĞ
Telefon: 0282 651 00 27
E-posta: teknopark@nku.edu.tr