NKÜ TEKNOPARK’a kimler başvurabilir?

NKÜ TEKNOPARK’a proje fikri olan herkes başvurabilir.

NKÜ TEKNOPARK’a başvuru ne şekilde yapılmalıdır?

NKÜ TEKNOPARK Yönetici Şirketi olan NKÜ TEKNOPARK Yönetici A.Ş., Teknoparkta yer almak isteyen firma ve girişimcilerin başvurularını almadan önce bir ön görüşme yapmak suretiyle firma ve girişimcilerin NKÜ TEKNOPARK’a gelme talebi ve projeleri hakkında bilgi alır. Bu görüşmelerde online başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilir, müteakiben NKÜ TEKNOPARK Başvuru Formu ekinde istenilen diğer bilgilerle birlikte NKÜ TEKNOPARK Yönetimine başvuru yapılır.

NKÜ TEKNOPARK’a başvurular ücretli midir?

NKÜ TEKNOPARK başvurularında firmalardan ücret alınmamaktadır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü ne şekilde yapılmaktadır?

Başvurular firma faaliyet alanında ve NKÜ TEKNOPARK içerisinde gerçekleştirilecek projelerde uzman üç kişilik hakem heyeti tarafından değerlendirilir. Hakemler değerlendirilme süresinde başvuru sahibi firmaya portal üzerinden soru sorabilirler. Hakem görüşleri NKÜ TEKNOPARK YöneticiA.Ş.’nin onayına sunulur. Hakemlerin görüşü çerçevesinde firma Teknopark’a kabul edilebilir, koşullu kabul edilebilir ya da firmanın Teknopark başvurusu reddedilebilir. Firmaların Teknopark’a kabulünde projelerin Ar-Ge niteliği ve üniversite-sanayi işbirliği boyutu öncelikli tercih nedenidir.

Hakem heyeti kimlerden oluşmaktadır?

Hakem heyeti firmanın faaliyet alanında ve özellikle önerilen araştırma ve yazılım geliştirme projeleri konusunda uzman kişilerden oluşur. Hakem heyetinin atanmasında NKÜ öğretim üyelerine öncelik verilir. Firmalara hakem heyeti üyeleri hakkında bilgi verilmez.

Başvurular ne kadarlık bir sürede değerlendirilmektedir?

Başvuruların değerlendirilmesi formların tesliminden itibaren en fazla 30 günlük bir süreçtir. Bu süre içinde tüm süreç tamamlanarak NKÜ TEKNOPARK Yönetim Kurulu kararı firmalara bildirilir.

Başvurular kabul edilmezse ne olur?

Başvurusu uygun görülmeyen firmaların bir kez daha başvurmalarını engelleyen herhangi bir sınırlama yoktur.

Ofis alanları için önceden rezervasyon yapılması söz konusu mudur?

Başvuru öncesinde ofis alanları için rezervasyon yapılması söz konusu değildir. Ancak değerlendirme ve kabul süreci tamamlanarak başvurusu kabul edilmiş olanlara yer tahsisi yapılır.

Tahsis edilen ofislerin özellikleri nelerdir?

NKÜ TEKNOPARK’a kabul edilen firmalara, tüm iletişim, internet ve elektrik altyapıları tamamlanmış faaliyet gösterilmesine hazır ofis alanları tahsis edilir. Firma arzu ettiği takdirde, gerekli izinlerin alınmasından sonra, ayrıldığında teslim aldığı şekilde teslim etmeyi taahhüt ederek ofis alanının kendi kullanımına göre iç tefrişatını yaptırabilir. Yapılacak değişiklikler için NKÜ TEKNOPARK Yönetici Şirketi’ne proje olarak sunularak onay alınması gerekmektedir.

Tahsis edilen ofislerin maliyeti ne kadardır?

NKÜ TEKNOPARK Ar-Ge ofis alanı kira ücretleri 42,75 ₺/m + KDV’dir. İşletme giderleri bedeli aylık 1000 ₺’dir.

Ne kadarlık bir süre ile kira sözleşmeleri yapılmaktadır?

NKÜ TEKNOPARK’ta firmaların sözleşmeleri 1 yıl olarak yapılmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında sağlanan vergi avantajları nelerdir?

Bölgede faaliyet göstermesine izin verilen firmalara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bazı vergi muafiyetleri sağlanmaktadır. (i) Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve yazılım personelinin ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır. (ii) Münhasıran bölgede yürütülen Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler, bölgede 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden (gerçek kişilerde gelir vergisinden) muaftır. (iii) Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır.

Vergi muafiyetleri ne şekilde denetlenmektedir?

Bölgede faaliyet gösteren firmaların vergi muafiyetlerine yönelik beyanlarının denetim sorumlusu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ve ilgili Vergi Dairesi’dir. Vergi denetimine ilişkin genel hususlar
bölgedeki etkinlikler için de geçerlidir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yapılacak olan denetimler nelerdir ve denetimler kimler tarafından yapılmaktadır?

Bu kanun kapsamında iki ana denetim söz konusudur. Bunlardan ilki bölgedeki yönetici şirket ve girişimcilerin faaliyet ve uygulamalarının denetlenmesidir. Bu denetim Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Diğeri ise, gelir vergisinden istisna personelin fiilen çalışıp çalışmadığının denetlenmesidir. Bu denetim ise Yönetici Şirket tarafından yapılmaktadır.

Firmaların NKÜ ile işbirliği yapması, öğretim üyesi ya da öğrencilerle projelerde ortak çalışması zorunlu mudur?

Bölgenin kurulmasının asıl amacının araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik projelerde üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek olması sebebiyle firmalardan üniversite ile işbirliği yapmaları beklenmektedir. Üniversite sanayi işbirliği, kira sözleşmelerinin ön koşulu olarak sisteme entegre edilmiştir.

NKÜ ile işbirliğinden ne anlamamız gerekiyor?

Bu konuda detaylı bilgi almak için teknoloji işbirliği geliştirme uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.

Üniversite laboratuvar ve araştırma merkezlerinden ne şekilde yararlanılabilir?

NKÜ TEKNOPARK firmaları üniversite laboratuvarlarından ve mevcut araştırma merkezlerinden özel koşullarda yararlanabilme olanağına sahiptirler. Laboratuvar ve/veya araştırma merkezinden yararlanmayı arzu eden firmaların ilgili bölüm başkanlığı ya da araştırma merkezi müdürlüğü ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu süreçte firma tarafından talep edilmesi halinde NKÜ TEKNOPARK yönetimi de yardımcı olmaktadır.

NKÜ TEKNOPARK’ta faaliyete başlamak için firma merkezini bölgeye taşımak gerekli midir?

Firma merkezinin bölgede olması zorunlu değildir. Ancak bölgedeki Ar-Ge ve yazılım ofisinin Türk Ticaret Kanunu’na göre “işyeri” niteliğinde olması gereklidir. Merkezleri Tekirdağ ili sınırlarında olmayan şirketlerin bu koşulu yerine getirmesi için bölge ofislerinin şube olması zorunluluğu vardır.