Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sağladığı Hizmetler

Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren teknoparklarda girişimcilere şu hizmetler sağlanmaktadır:

 

 • İşyeri temini
 • İşyeri temini,
 • Teknik ve idari konular ile işletme ve pazarlama alanlarında danışmanlık hizmetleri,
 • Üniversite kütüphanelerine erişim,
 • İnternet hizmetleri,
 • Eğitim hizmetleri,
 • Büro ve sekretarya hizmetleri,
 • Faks, fotokopi, telefon, bilgisayar, dokümantasyon, konferans imkânları,
 • Avrupa işbirliği programlarından yararlanma,
 • Toplantı salonu
 • Fuar hizmetleri, yurtiçi-yurtdışı fuarlara katılım,
 • İstihdam desteği.

Üniversite-sanayi-devlet kesiminin aynı alan içerisinde olanaklarını birleştirerek çalıştığı TGB’lerin, bölgede faaliyette bulunan girişimcilere, üniversitelere, yerel ekonomiye ve ülke ekonomisine sağladığı yararlar aşağıda açıklanmıştır.

Girişimcilerin, benzer deneyimli diğer girişimcilerle aynı ortamda bulunmaya ve başarılı bir işi kurmak ve yönetmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandıracak desteğe ihtiyacı vardır. Bu bakımdan, TGB’leri bünyelerinde yer alan şirketlere, kurulmalarını, gelişmelerini ve başarılı olmalarını sağlayan önemli olanaklar sunmaktadırlar. TGB’lerin girişimcilere sağladığı yararlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Dış finansman kaynaklarından ve bankalardan uzun vadeli düşük faizli kredi sağlamada zorluk çeken girişimcilerin özellikle de küçük ve orta ölçekli firmaların ihtiyaç duydukları Risk Sermayesi (Venture Capital) sağlayarak kaynak bulmalarına yardımcı olurlar,
 • İşletmelerin üniversitelerde istihdam edilen nitelikli uzman kadrolarından, öğrencilerinden ve araştırma potansiyelinden yararlanmasını sağlarlar,
 • Büyük işletmelerin yeni teknolojiler yaratmalarına aracı olarak, sanayiye teknoloji açığını hızla kapatma olanağı sağlarlar,
 • İşletmelerin Ön Kuluçka Merkezlerinden faydalanarak, yeni ürün ve üretim teknikleri geliştirmelerine olanak sağlarlar,
 • İşletmelerin, üniversitelerin kütüphane, dokümantasyon, laboratuvar ve iletişim ağları ile sosyal ve sportif tesislerinden yararlanmasını sağlarlar,
 • Geliştirilen yöntem, ürün ve teknolojilerin ticarileştirilmesinde ve finansman, pazarlama ve yönetim sorunlarının çözümlenmesinde işletmelere rehberlik ederler,
 • İşletmelere kredi itibarı ve imajı sağlarlar,
 • Danışmanlık, büro ve sekretarya hizmetleri sağlarlar,
 • İşletmecilik sorunlarının çözümü, proje seçimi ve risk yönetimi gibi özellikli konularda destek sağlarlar.

Temel görevleri, araştırmalar yoluyla bilim üretmek ve topluma uygulanmasını sağlamak olan üniversitelerin, özellikle devlet üniversitelerinin, içinde bulundukları maddi güçlükler ve uygulanan hükümet politikaları nedeniyle görevlerini yerine getirememeleri ve yeni kaynaklar arama zorunluluğu içinde kalmaları, TGB hareketine sıcak bakmalarında en önemli etken olmuştur. TGB’ler, kuruluşları aşamasında ve daha sonra sağladıkları çok yönlü kaynak desteği karşılığında üniversitelere çeşitli olanaklar sunmaktadırlar. TGB’lerin üniversitelere sağladığı yararlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Üniversite personeline, bilimsel araştırma metotlarını uygulayarak, hem mevcut teorileri sınama hem de elde edilen veriler ışığında yeni hipotezler geliştirme imkânı sağlarlar,
 • Üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmaların ve akademik bilginin teknolojik ürünlere dönüştürülerek ticarileştirilmesi ve teknolojik transferi için uygun ortam yaratırlar,
 • Üniversitenin bilimsel, sosyal ve sportif tesislerinde verilen hizmet karşılığında kaynak oluştururlar,
 • Üniversitenin sanayi sektörü ile kurmuş olduğu ilişkiler sayesinde mezun öğrencilerin çok kısa sürede iş bulmalarını sağlarlar,
 • Üniversite öğrencilerine staj imkânı sağlayarak, eğitim kalitesini ve etkinliğini arttırırlar.
 • Üniversitenin bilim, spor ve kültür olanaklarını artırmak suretiyle gelişmesini sağlarlar,
 • Bilgi akışının hızlanması ve yerel şirketlerle bağların kuvvetlenmesi sayesinde üniversitenin sanayiye açılmasını sağlarlar.

Üniversitelerle işbirliği içinde olan TGB’lerin, bölgesel gelişmenin sağlanmasında çok önemli bir rolü vardır. Özellikle geri kalmış bölgelerde hükümetlerin bölgesel politikalarının bir unsurudur. Sadece bölge ekonominin yeniden yapılanmasını sağlayarak, bölgesel ekonomiyi canlandırmaktadırlar. TGB’lerin yerel ekonomiye sağladığı yararlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Araştırma kurumları ve endüstri sektörü arasındaki diyaloğu artırarak laboratuvarlarda elde edilen bilgi ve becerilerin sanayiye ve ekonomiye aktarılmasında katkıda bulunurlar,
 • Özellikle geri kalmış bölgelerde iş olanakları yaratırlar,
 • Az gelişmiş bölgelerde kurulanlar, bölgeler arası eşitsizlikleri azaltırlar,
 • Şirketler ile, gerek bölgedeki işletmeler arasında, gerek bölge çevresinde işletmeler arasında sinerji ve işbirliği fırsatlarını arttırarak, bölgesel bilgi ağının oluşturulmasında önemli rol oynarlar,
 • Üniversitelerle sanayi arasındaki işbirliğini geliştirirler,
 • Kamu fonlarından yerel yönetimler ile birlikte sanayinin de faydalanabilmesini sağlarlar,
 • Kuruldukları bölgenin sosyal ve kültürel yapısının gelişmesine, ulaşım ve altyapı olanaklarının artmasına katkıda bulunurlar.

Günümüzde, ülkelerin hem siyasi hem de ekonomik ortamda güçlü olabilmesinde çok önemli bir yeri olan TGB’leri yarattıkları katma değer ile ülke ekonomisine başlı başına katkı sağlayan bir olgudur. Dünya örneklerine bakıldığında verimli ve başarılı teknoparklara sahip ülkelerin teknolojik açıdan en gelişmiş ülkeler oldukları rahatlıkla gözlenebilmektedir. TGB’lerin yerel ekonomiye sağladığı faydalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Üniversite, sanayi ve devlet üçgeninde oluşan işbirliği sonucunda ortaya çıkan çalışmaların ekonomiye aktarılması suretiyle ekonomik kalkınmayı sağlarlar,
 • Yenilikler sayesinde yeni firmaların doğuşuna neden olmakla birlikte, buna paralel olarak işletmecilik ilkelerinin geliştirilmesini sağlarlar,
 • Ulusal teknolojiler kullanılarak yeni bilgilerin üretilmesini, yeniliklerin yaratılması ve yayılmasını sağlarlar,
 • Bilim ve teknolojinin daha kolay elde edilmesi ile teknoloji ithalinin büyük ölçüde azalmasını, ihracat oranının artmasını sağlarlar,
 • Teknoloji konusunda dış ülkelere bağımlılığın azalmasını, dolayısıyla döviz çıkışının azalması sağlayarak, ödemeler dengesinin olumlu yönde etkilenmesini sağlarlar,
 • Yaratıcılık süreci içerisinde, üniversite ve sanayi arasındaki ilişki ve işbirliğini arttırarak ülke çapında çok önemli kaynak tasarrufu sağlarlar,
 • Sağladıkları İstihdam olanakları ile toplumsal refahın gerçekleştirilmesini sağlarlar,
 • Geri kalmış bölgelerde yeni iş imkânları yaratarak bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasını sağlarlar,
 • Bölgede faaliyet gösteren firmalar ile bunların ilişki ve işbirliği içerisinde olduğu firmalar aracılığıyla ekonominin yeniden yapılandırılmasını sağlarlar,
 • Yeni ürün ve üretim teknikleri aracılığıyla, ülke ekonomisine katma değer yaratırlar,
 • Teknoloji potansiyelinin artması aracılığıyla yeni finans kuruluşlarının ortaya çıkmasını sağlarlar,
 • Ar-Ge ve yazılıma dayalı katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üretiminde ve sanayi ürünlerinin çeşidinde artış sağlarlar,
 • Yüksek teknoloji işletmelerinin oluşmasını ve gelişmesini teşvik ederler,
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulmasını hızlandırarak, ülkede bir yerel sanayi tabanı oluşmasını sağlarlar.
Girişimcilere

Girişimcilerin, benzer deneyimli diğer girişimcilerle aynı ortamda bulunmaya ve başarılı bir işi kurmak ve yönetmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandıracak desteğe ihtiyacı vardır. Bu bakımdan, TGB’leri bünyelerinde yer alan şirketlere, kurulmalarını, gelişmelerini ve başarılı olmalarını sağlayan önemli olanaklar sunmaktadırlar. TGB’lerin girişimcilere sağladığı yararlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Dış finansman kaynaklarından ve bankalardan uzun vadeli düşük faizli kredi sağlamada zorluk çeken girişimcilerin özellikle de küçük ve orta ölçekli firmaların ihtiyaç duydukları Risk Sermayesi (Venture Capital) sağlayarak kaynak bulmalarına yardımcı olurlar,
 • İşletmelerin üniversitelerde istihdam edilen nitelikli uzman kadrolarından, öğrencilerinden ve araştırma potansiyelinden yararlanmasını sağlarlar,
 • Büyük işletmelerin yeni teknolojiler yaratmalarına aracı olarak, sanayiye teknoloji açığını hızla kapatma olanağı sağlarlar,
 • İşletmelerin Ön Kuluçka Merkezlerinden faydalanarak, yeni ürün ve üretim teknikleri geliştirmelerine olanak sağlarlar,
 • İşletmelerin, üniversitelerin kütüphane, dokümantasyon, laboratuvar ve iletişim ağları ile sosyal ve sportif tesislerinden yararlanmasını sağlarlar,
 • Geliştirilen yöntem, ürün ve teknolojilerin ticarileştirilmesinde ve finansman, pazarlama ve yönetim sorunlarının çözümlenmesinde işletmelere rehberlik ederler,
 • İşletmelere kredi itibarı ve imajı sağlarlar,
 • Danışmanlık, büro ve sekretarya hizmetleri sağlarlar,
 • İşletmecilik sorunlarının çözümü, proje seçimi ve risk yönetimi gibi özellikli konularda destek sağlarlar.
Üniversitelere

Temel görevleri, araştırmalar yoluyla bilim üretmek ve topluma uygulanmasını sağlamak olan üniversitelerin, özellikle devlet üniversitelerinin, içinde bulundukları maddi güçlükler ve uygulanan hükümet politikaları nedeniyle görevlerini yerine getirememeleri ve yeni kaynaklar arama zorunluluğu içinde kalmaları, TGB hareketine sıcak bakmalarında en önemli etken olmuştur. TGB’ler, kuruluşları aşamasında ve daha sonra sağladıkları çok yönlü kaynak desteği karşılığında üniversitelere çeşitli olanaklar sunmaktadırlar. TGB’lerin üniversitelere sağladığı yararlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Üniversite personeline, bilimsel araştırma metotlarını uygulayarak, hem mevcut teorileri sınama hem de elde edilen veriler ışığında yeni hipotezler geliştirme imkânı sağlarlar,
 • Üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmaların ve akademik bilginin teknolojik ürünlere dönüştürülerek ticarileştirilmesi ve teknolojik transferi için uygun ortam yaratırlar,
 • Üniversitenin bilimsel, sosyal ve sportif tesislerinde verilen hizmet karşılığında kaynak oluştururlar,
 • Üniversitenin sanayi sektörü ile kurmuş olduğu ilişkiler sayesinde mezun öğrencilerin çok kısa sürede iş bulmalarını sağlarlar,
 • Üniversite öğrencilerine staj imkânı sağlayarak, eğitim kalitesini ve etkinliğini arttırırlar.
 • Üniversitenin bilim, spor ve kültür olanaklarını artırmak suretiyle gelişmesini sağlarlar,
 • Bilgi akışının hızlanması ve yerel şirketlerle bağların kuvvetlenmesi sayesinde üniversitenin sanayiye açılmasını sağlarlar.
Yerel Ekonomiye

Üniversitelerle işbirliği içinde olan TGB’lerin, bölgesel gelişmenin sağlanmasında çok önemli bir rolü vardır. Özellikle geri kalmış bölgelerde hükümetlerin bölgesel politikalarının bir unsurudur. Sadece bölge ekonominin yeniden yapılanmasını sağlayarak, bölgesel ekonomiyi canlandırmaktadırlar. TGB’lerin yerel ekonomiye sağladığı yararlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Araştırma kurumları ve endüstri sektörü arasındaki diyaloğu artırarak laboratuvarlarda elde edilen bilgi ve becerilerin sanayiye ve ekonomiye aktarılmasında katkıda bulunurlar,
 • Özellikle geri kalmış bölgelerde iş olanakları yaratırlar,
 • Az gelişmiş bölgelerde kurulanlar, bölgeler arası eşitsizlikleri azaltırlar,
 • Şirketler ile, gerek bölgedeki işletmeler arasında, gerek bölge çevresinde işletmeler arasında sinerji ve işbirliği fırsatlarını arttırarak, bölgesel bilgi ağının oluşturulmasında önemli rol oynarlar,
 • Üniversitelerle sanayi arasındaki işbirliğini geliştirirler,
 • Kamu fonlarından yerel yönetimler ile birlikte sanayinin de faydalanabilmesini sağlarlar,
 • Kuruldukları bölgenin sosyal ve kültürel yapısının gelişmesine, ulaşım ve altyapı olanaklarının artmasına katkıda bulunurlar.
Ülke Ekonomisine

Günümüzde, ülkelerin hem siyasi hem de ekonomik ortamda güçlü olabilmesinde çok önemli bir yeri olan TGB’leri yarattıkları katma değer ile ülke ekonomisine başlı başına katkı sağlayan bir olgudur. Dünya örneklerine bakıldığında verimli ve başarılı teknoparklara sahip ülkelerin teknolojik açıdan en gelişmiş ülkeler oldukları rahatlıkla gözlenebilmektedir. TGB’lerin yerel ekonomiye sağladığı faydalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Üniversite, sanayi ve devlet üçgeninde oluşan işbirliği sonucunda ortaya çıkan çalışmaların ekonomiye aktarılması suretiyle ekonomik kalkınmayı sağlarlar,
 • Yenilikler sayesinde yeni firmaların doğuşuna neden olmakla birlikte, buna paralel olarak işletmecilik ilkelerinin geliştirilmesini sağlarlar,
 • Ulusal teknolojiler kullanılarak yeni bilgilerin üretilmesini, yeniliklerin yaratılması ve yayılmasını sağlarlar,
 • Bilim ve teknolojinin daha kolay elde edilmesi ile teknoloji ithalinin büyük ölçüde azalmasını, ihracat oranının artmasını sağlarlar,
 • Teknoloji konusunda dış ülkelere bağımlılığın azalmasını, dolayısıyla döviz çıkışının azalması sağlayarak, ödemeler dengesinin olumlu yönde etkilenmesini sağlarlar,
 • Yaratıcılık süreci içerisinde, üniversite ve sanayi arasındaki ilişki ve işbirliğini arttırarak ülke çapında çok önemli kaynak tasarrufu sağlarlar,
 • Sağladıkları İstihdam olanakları ile toplumsal refahın gerçekleştirilmesini sağlarlar,
 • Geri kalmış bölgelerde yeni iş imkânları yaratarak bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasını sağlarlar,
 • Bölgede faaliyet gösteren firmalar ile bunların ilişki ve işbirliği içerisinde olduğu firmalar aracılığıyla ekonominin yeniden yapılandırılmasını sağlarlar,
 • Yeni ürün ve üretim teknikleri aracılığıyla, ülke ekonomisine katma değer yaratırlar,
 • Teknoloji potansiyelinin artması aracılığıyla yeni finans kuruluşlarının ortaya çıkmasını sağlarlar,
 • Ar-Ge ve yazılıma dayalı katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üretiminde ve sanayi ürünlerinin çeşidinde artış sağlarlar,
 • Yüksek teknoloji işletmelerinin oluşmasını ve gelişmesini teşvik ederler,
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulmasını hızlandırarak, ülkede bir yerel sanayi tabanı oluşmasını sağlarlar.